پاستوریزاسیون فرایند از بین بردن میکروارگانیسم های بیماریزا در محصولات غذایی به وسیله اعمال حرارت است.